1400/4/26

برنامه تغذیه سودآور برای گاوهای شیری-بخش اول

مراحل مختلفی برای ایجاد پیشرفت در یک برنامه تغذیه عملی
در صنعت گاو شیری وجود دارد که با به کارگیری آنها، شاهد
رشد موثر و چشمگیر دام در هر دوره پرورشی و به دنبال آن
افزایش تولید در آینده خواهیم بود.

ادامه مطلب